Ďalšie témy

Strácajú sa predchádzajúce duševné schopnosti?

Nič sa nestratí zo schopností, ktoré duša získala pri svojom prechode jedným vývojovým stupňom. Pri získavaní novej schopnosti vezme na seba schopnosť skôr získaná inú formu. Neuplatňuje sa potom už sama o sebe, ale ako základ novej schopnosti. Atlantský národ si napríklad osvojil schopnosť pamäti. Súčasný človek si dokáže urobiť len slabú predstavu o tom, čoho bola schopná pamäť Atlanťana. To všetko, čo sa v našej piatej kultúrnej epoche vyskytuje ako takmer vrodené predstavy, si Atlantský národ prostredníctvom pamäti ešte len osvojil. Priestorové, časové, číselné predstavy atď. by súčasnému človeku robili ťažkosti, keby si ich mal ešte len osvojovať. Lebo schopnosťou, ktorú si súčasný človek má osvojiť, je kombinujúci rozum.

Logiku Atlantský národ nepoznal. Každá skôr získaná duševná sila však musí vo svojej vlastnej forme ustúpiť, ponoriť sa pod prah vedomia, ak si má človek osvojiť novú. Atlantský národ mal napríklad schopnosť ovládať istým spôsobom životnú silu. Svoje úžasné stroje konštruovali touto silou. Zato však nemali vôbec nič z toho, čo majú národy piatej kultúrnej epochy v podobe daru rozprávania. Nemali ešte žiadne báje ani rozprávky. V maske mytológie sa u príslušníkov našej kultúrnej epochy objavila predovšetkým schopnosť Atlantského národa ovládať životné sily. A v tejto forme sa mohla stať základom rozumovej činnosti našej kultúrnej epochy. Veľkí vynálezcovia našej epochy sú inkarnáciami vidiacich atlantskej epochy. V základe ich geniálnych nápadov sa uplatňuje niečo, čo v nich počas ich atlantskej inkarnácie žilo ako živototvárna sila.

Naša logika, poznanie prírody, technika atď. vyrastajú z pôdy, ktorá bola položená v Atlantíde. Keby napríklad technik dokázal svoju kombinujúcu silu premeniť naspäť, ukázalo by sa niečo, čo dokázal Atlantský národ. Rímske právo bolo premenenou vôľovou silou skoršej doby. Vôľa samotná pri tom zostala v pozadí, a miesto aby sa sama sformovala, premenila sa v myšlienkové formy, ktoré sa uplatňujú v právnych pojmoch. Grécky zmysel pre krásu bol vybudovaný na základoch síl, ktoré sa u Atlantského národa uplatňovali vo veľkolepom šľachtení rastlín a živočíšnych foriem.