Človek

Duša rozumová

Ja vystupuje na vyšší stupeň svojej bytosti, keď zameria svoju činnosť na to, čo učinilo z vedenia o predmetoch svojím vlastníctvom. Ide o činnosť, ktorou sa stále viac odpútava od predmetov vnímania, aby pracovalo na svojom vlastníctve. Časť duše, ktorej táto činnosť prislúcha, môže byť nazývaná duša rozumová. Stavia sa do služieb myslenia. Duša rozumová vznikla nevedomým prepracovaním éterického tela. V nej pôsobí Ahriman. Je tu vo vnútri a vedie človeka k falošným úsudkom o hmote, vedie ho k omylu, hriechu a lži, ku všetkému, čo prichádza z duše rozumovej a cítiacej.

Ako duši cítiacej, tak i duši rozumovej je vlastné, že pracujú s tým, čo získavajú prostredníctvom dojmov z predmetov vnímaných zmyslami a uchovávajú v spomienke. Duša je tu oddaná tomu, čo je pre ňu vonkajšie. Zvonka prijala i to, čo učinila spomienkou svojím vlastníctvom.

Vyvinutejším článkom od duše cítiacej je článok, ktorý stavia do svojich služieb myslenie. Túto dušu, ktorej slúži myslenie, označíme za dušu rozumovú.

Duša však môže nad to vystúpiť. Nie je len dušou cítiacou a rozumovou, ale i dušou vedomou.