Poznanie

Rosenkruciánske zasvätenie

má sedem stupňov, ktoré však nemusia nasledovať po sebe, záleží na žiakovej individualite.

Učiteľ zadá to, čo sa mu zdá pre žiaka vhodné, ale musí k tomu pristúpiť ešte mnoho iného, čo sa však vymyká verejnej diskusii.

Toto všetko nemá byť obsiahlym popisom rosenkruciánskeho školenia, ale tieto výklady majú byť poukazmi, ktoré dávajú aspoň tušiť, čo v nich možno nájsť.

Je to cesta pre človeka prítomnosti, ktorá ho robí schopným, aby pôsobil do budúcnosti.

Tieto základné stupne majú len načrtnúť rosenkruciánsku cestu. Týchto sedem stupňov je:

1. Štúdium
2. Imaginatívne poznanie
3. Inšpirované poznanie
4. Príprava kameňa mudrcov
5. Zhoda makrokozmu s mikrokozmom
6. Pohrúženie sa do makrokozmu
7. Božská blaženosť