Poznanie

Okultné bratstvá

K silám, ktoré pracujú proti vývoju, patria okultné bratstvá západu. V ich záujme je, aby ľudstvo zostalo v nejasnosti o pokračujúcich silách evolúcie. Pôsobenie takýchto bratstiev je pripustené preto, aby sa mohlo uskutočniť plné vyrovnanie sa so zlom, pretože duchovné vedenie sveta čaká na schopnosť úsudku slobodnej osobnosti. Aby ľudia mohli slobodne pestovať spirituálny život, musí existovať možnosť, že sa v šedo alebo čiernomagických okultných spoločnostiach bude pracovať proti ľudskému vývoju.

Slovami Rudolfa Steinera: „Pre to, aby na jednej strane mohlo vzniknúť to, čo je dobré, správne, musí byť daná možnosť, že sa o tomto správnom budeme mýliť, že vznikne pôsobenie zla. Ak to použijeme vo väčšom merítku, tak si poviete: Dnes musí vo svete existovať možnosť, aby ľudia dospeli k istému spirituálnemu životu, aby v sebe rozvíjali impulzy pre slobodný, vnútorný, spirituálny život. Aby niekto mohol ku spirituálnemu životu dôjsť, musí existovať opak: obdobná možnosť od neho zablúdiť šedo či čiernomagickým spôsobom. Bez toho to nejde. Práve tak, ako sa človek nedokáže udržať, keď nemá pod sebou Zem, ktorá mu poskytuje pevnú pôdu, tak nemôže to, čo je nasledovaním svetlého, spirituálneho života, existovať bez odporu, ktorý musí byť pripustený a ktorý je pre vyššie oblasti života nevyhnutný“.

Do hlbších zámerov sú zasvätené len najvyššie stupne, zatiaľ čo nižšie stupne majú o ďalekosiahlych cieľoch sotva nejakého tušenia. Najhlbší impulz, ktorý je v základe všetkých snažení týchto bratstiev, je ten, aby zostala neúčinnou Kristova udalosť. Na miesto Krista, ktorý sa ľuďom zjavuje v éterickej postave, chcú dosadiť inú bytosť, ktorá má byť tiež viditeľná v éterickej postave. Túto bytosť Steiner označuje ako veľkého odporcu a podľa starej tradície ho nazýva Sorat. Sorat je slnečný démon, ktorý má pôsobiť tak, že pre piatu, šiestu a siedmu kultúrnu epochu určí táto soratská bytosť duchovné vedenie ľudstva namiesto bytosti Krista. „Bude patriť k úlohám zdravého, poctivého spirituálneho vývoja vyhubiť, odstrániť také snahy, ktoré sú v prvoradom zmysle antikresťanskými. Ale len jasný náhľad tu môže niečo dosiahnuť. Pretože tú druhú bytosť, ktorú bratstvá chcú urobiť vládcom, tú budú nazývať Kristus!"

V našej dobe sa bojuje obrovský boj. Ide o to, sfalšovať Kristovu udalosť 20. storočia i storočí nasledujúcich. Cieľom tohto boja proti Kristovi je vykoreniť spirituálne impulzy, ktoré vychádzajú zo strednej Európy a tým zabrániť, aby sa antroposofia stala záležitosťou ľudstva. Zasvätenci okultných bratstiev si tento menovaný ďalekosiahly cieľ nielen kladú - oni ho aj krok po kroku realizujú. Ako príklad realizácie ich úmyslov poukázal Rudolf Steiner už v roku 1916 na to, že na západe už niekoľko rokov existuje mapa, na ktorej je vyznačené, akoby mala Európa vyzerať po nadchádzajúcej vojne. „Už som vás na to upozornil, že v istých okultných bratstvách západu - pre mňa dokázateľne v deväťdesiatych rokoch - sa hovorilo o súčasnej vojne a že vtedy boli žiaci týchto okultných bratstiev vyučovaní mapami, na ktorých bolo zaznamenané, ako by mala byť zmenená Európa touto svetovou vojnou. Obzvlášť v anglických okultných bratstvách bolo poukazované na vojnu, ktorá musí prísť, ku ktorej náležite navádzali, ktorá bola pripravovaná.“ Túto mapu nakreslil na tabuľu, Mathilde Scholl si ju zaznamenala. Prvý krát bola zverejnená v knihe Karla Heiseho „Entente - Freimaurerei und Weltkrieg (Dohoda - slobodomurárstvo a svetová vojna). Steiner považoval Heiseho prácu v tomto časovom okamihu za tak dôležitú, že k nej napísal predslov. Heise dal k mape slová „V tajných kruhoch anglicky hovoriaceho sveta sa premýšľa nad budúcim usporiadaním Európy, ktoré vzíde zo svetovej vojny“. Steiner zdôraznil, že mapa bola zverejnená v deväťdesiatych rokoch 19. st. Je takmer identická s dnešnou mapou Európy.

Krátky čas po konci prvej svetovej vojny sa dostal Steiner k tomu, aby hovoril o tejto mape, na ktorú poukázal dva roky predtým: „Bolo pre mňa v posledných rokoch veľkou bolesťou, že na zodpovedajúcich miestach, kde by bolo potrebné, aby sa týmto veciam rozumelo, sa týmto veciam práve nerozumelo. Pamätáte sa, že som vám tu pred dvomi rokmi nakreslil mapu, ktorá sa teraz realizuje. A túto mapu som nenakreslil len vám. Túto mapu som vtedy chcel ukázať, aby som tým vyslovil, ako sem z istej strany prichádzajú impulzy - pretože je zákonom, že keď tieto impulzy poznáme, keď si ich človek pripustí, keď si ich vezme do vedomia, potom ich istým spôsobom koriguje, dokáže ich viesť do niečoho iného. Je veľmi dôležité, aby človek toto pochopil. Avšak nenašiel sa práve nikto z tých, na kom záležalo, kto by si tieto veci pripustil, kto by tieto veci v skutočnom zmysle bral vážne. Že ich bolo treba brať vážne, to už ukazujú dnešné udalosti. Skutočnosť, ku ktorej pri tom musíme prihliadať je, že o istých základných zákonoch svetovej evolúcie sa dnes niečo vie skutočne vo veľkom a tak, že toto poznanie je i navonok účinné, len v istých tajných spoločnostiach britsky hovoriaceho obyvateľstva. To je niečo, k čomu je skutočne dôležité prihliadať“.

Okultné protisily poznali základné zákony evolúcie sveta a takýmto poznaním zasahovali účinne do dejín. Preto musí byť ešte oveľa jasnejšie spoznané, že myšlienky sú reality a že korigovať úmysly takýchto kruhov a voviesť ich do iných koľají je vôbec možné len vtedy, ak dokážeme vidieť skrz naskrz do stanovovania cieľov a do ďalekosiahlosti úsilia okultných protisíl. Okultné kruhy boli raz prirovnané k dobrému šachistovi, ktorý vidí do budúcich ťahov. Preto tí ľudia, ktorí chcú konať z pokračujúcich síl evolúcie, nachádzajú políčka, ktoré by radi obsadili, už obsadené protisilami. Duchovná veda ako iniciačný princíp sa obracia na poznanie človeka, aby ustrážila slobodu, zatiaľ čo okultné bratstvá svoje poznanie o duchovnom svete nasadzujú k tomu, aby mohli viesť ľudstvo ako masu. „Jedna z týchto vecí, ktorá sa uplatňuje so všetkou silou, je tá, že sa stáva možným isté riadenie ľudí podľa viac okultných zásad, než kedy bolo ľudstvo riadené. Spočíva vo všeobecnom charaktere vývoja, že v tejto piatej poatlantskej dobe isté mocenské pomery vplyvu musia prejsť na malé skupiny ľudí, ktoré budú mať veľkú moc nad inými, veľkými masami. To je to, čo sa ukazuje s istou nevyhnutnosťou. To je niečo, o čom sa v kruhoch tých, ktorý o týchto záležitostiach vedia, veľa hovorilo v celej poslednej tretine 19. storočia a o čom sa stále hovorilo tak, že je najnaliehavejšiou nevyhnutnosťou dbať o to, aby sa táto možnosť nevoviedla do zlých, ale do dobrých koľají.“

Steiner hovorí i o ďalšom cieli okultných kruhov. Usilujú sa vývojom istých vynálezov pre budúcnosť urobiť nepotrebnou deväť desatín ľudskej práce. V týchto kruhoch súčasne vedia, ktoré prostriedky budú potom musieť byť nasadené, aby sa obyvateľstvo dalo riadiť tak, že sa proti takýmto spoločenským štruktúram nevzbúri. Nové mocenské pomery vznikajú od začiatku 20.storočia. Koniec prvej svetovej vojny ukazuje, že Spojené štáty americké postúpili na najvyššiu hospodársku a vojenskú mocnosť. Odvtedy existujú v istých okultných kruhoch snahy zaistiť západu mocenskú prevahu voči strednej Európe a východu na dlhé časové obdobie. Súčasne je za ideál politického života považovaná parlamentná demokracia. Nepozorovane sa uskutočňuje pod vplyvom mocných okultných zoskupení nie demokratický princíp, ale panstvo niekoľkých málo ľudí nad väčšinou ľudstva.

Slovami Rudolfa Steinera: „isté mocenské pomery prejdú na malé skupiny ľudí“. V týchto kruhoch sa vie, že schopnosťami, ktoré sa rozvíjajú pri anglicky hovoriacom obyvateľstve, sa stáva možným postaviť celú priemyselnú produkciu na úplne iný základ. „Tieto veci dnes vznikajú. Tieto veci sú v rámci týchto tajných kruhov v oblasti materiálneho okultizmu zahalené ako tajomstvo. Existujú motory, ktoré tým, že poznáme príslušnú oscilačnú krivku, môžu byť nasadené do činnosti, do prevádzky s veľmi nepatrným ľudským zasahovaním. Tým bude daná možnosť k tomu, aby sa v oblasti anglicky hovoriaceho obyvateľstva stalo deväť desatín ľudskej práce nepotrebnej. Ale mechanický okultizmus neumožňuje len to, že dokáže urobiť nepotrebnou deväť desatín práce, ktorá bola vykonávaná kedysi vlastne skoro úplne ľudskými rukami, ale on umožňuje aj to, že dokáže paralyzovať každé povstalecké hnutie takejto neuspokojenej ľudskej masy. Materiálne okultné sklony sú podporované práve napríklad tou náladou, ktorou je v Amerike takzvaná „nálada križiackych výprav“.

"Táto spočíva v tom, že Amerika je povolaná celej Zemi priniesť slobodu a právo, ako sa všetky tieto krásne veci nazývajú. Tomu ľudia veria. Veria, že sú na križiackej výprave. Ale práve v tom, že človek verí tomu, čo je nesprávne, v tom spočíva podpora istého smerovania. Pomyslite, ako sa vo vás rozjasní, ako sa presýtite porozumením a vhľadom do všetkého toho, čo sa v súčasnosti deje, keď si všimnete toto pozadie, keď spoznáte, že za všetkým, čo je dnes vedome mnohorako vyslovované, spočívajú podvedomé inštinkty, ktoré zodpovedajú týmto výpovediam! Na druhej strane ide o to, aby veda, ktorá je pre Zem, sa urobila ako je len možné ateistickou. A v tom práve kultúra britsky hovoriaceho obyvateľstva vykonala v novších dobách množstvo plodného. Dosiahla niečo obrovského, pretože svoj vedecký smer, beznáboženskú vedu, ateistickú vedu, rozšírila v podstate po celej Zemi. Ona sa stala vládkyňou celej Zeme." Goetheanizmus, ktorý je úplne vedome jej protikladom, nedokázal vzklíčiť ani len v samotnej krajine Goetheho, je v samotnej krajine Goetheho takmer neznámou vecou.