Poznanie

Mediálny človek

Musíme rozlišovať medzi mediálnym človekom v najširšom zmysle a medzi tým, čo sa vo vlastnom zmysle slova nazýva médiom. Lebo v podstate sme my všetci médiá, ak vezmeme výraz médium v ​​najširšom slova zmysle. Sme duševno-duchovní ľudia, než zostúpime do pozemského sveta. To, čím sme v duchovnom svete, je vtelené v tom, čím sme tu vo fyzickom svete. Vo fyzickom svete sme médiom pre nášho vlastného ducha. Ak vezmeme teda slovo médium v najširšom slova zmysle, mohli by sme každú bytosť označiť v nejakom ohľade za médium. To nie je mienené, keď sa v bežnom zmysle hovorí o mediálnom človeku. Mediálny človek v tomto svete, je človek, ktorý rozvinul isté partie mozgu tak, že môžu byť vypojené z celku jeho bytosti. Takže v určitých chvíľach tu u média nie sú ako základ pre činnosť ja práve tie mozgové partie, ktoré túto činnosť ja obzvlášť podporujú.

Keď sebe náležite povieme ja, keď svoje ja náležite uvedieme do vedomia, opiera sa tento vývoj ja o zvláštne časti mozgu. Tieto časti mozgu sa vypínajú u toho, kto je médiom. Isté bytosti tým dostanú chuť vliezť do týchto častí mozgu miesto ľudského ja. A takéto médium sa potom stáva nositeľom bytostí, ktoré by vlastne mali preniesť civilizáciu do budúcnosti. Ak teda tieto bytosti niekde zaregistrujú mozog, ktorý v určitú chvíľu nie je obývaný svojím ja, dostanú nesmiernu chuť do tohto mozgu sa ponoriť. A keď je nejaké médium v ​​tranze, ako sa hovorí, keď je teda mozog vypnutý, vlezie tkábytosť, otorÁ jE pnd ` ahrimanskm v0lyvo "a ktoà by mla cktilizáciu qreniesť do bufúcih čicq, do!mozgu a takӿ človek potmm v!u˺to`cvCľu ome ` he nouiuuľom ľudsoého`ja, qe noSiteom eleegnt!rnaj bytosth, ktorá n`kozme@zanedbávA svnju poTnnosť.( Povi~nosťou takej by4o{4i v kzmej5 pozepaŅ sa,*aKo ľudii íšu. Ľudiq píšu tými istMi syhamil kvorésú ukotvné$v }oZgových partiác. Nami%sTo aby tieto bytost} i"a qry~erali, qko to inck vždy mtsia vobiť, dávazú pozor, kde jenejAký"/` mediáln9 mnzog, ktor ca!dá vypnø. XotOm doŊ vojdӺ a tn, čo ak 1mEnid 0ísma ž vyvmnli srmjím prihliad`ním, vnášjú"dm Súĉasného ƾUdskéhn 3vatq.!Vietg bytost)(tata zapomocI me`iálnych >udå pRemietajú do cúčasnosti niečn, o0b9 vzlľapom oe Svoje`poshanie mai vlastnu vnáša dO budúonosTi Medumizmus j) zcloený"na too, Ųu tm, čo oá byť ako schoxnosti vytvorené v $ bEúcnosti, sa chaotickým spôsobom vytvára už v súčasnosti. Odtiaľ pramení prorocký charakter mediálnej bytosti, odtiaľ sa berie tá jej fascinácia. Je to niečo, čo pracuje dokonalejšie než súčasný človek. Je to sem však vnášané bytosťami tohto druhu. Tieto bytosti sú na jednej strane skutočnými výtvormi ahrimanských bytostí. Ahrimanské bytosti existujú vo vesmíre ako bytosti s inteligenciou vysoko presahujúcou ľudstvo. Akonáhle sa vo svete bezprostredne susediacim s naším svetom - alebo tiež, keď vyvinieme zrenie, v tomto fyzickom svete - dostaneme k týmto ahrimanským bytostiam, sme udivení ich vynikajúcou inteligenciou. Sú oveľa inteligentnejší, než môže byť ktorýkoľvek človek. Čo do inteligencie sú to ozajstní nadľudia.