Poznanie

Dobro

A ako sa to má s pravdou, má sa to i s ozajstným dobrom. To, čo je mravne dobré, je nezávislé na sklonoch a vášňach, lebo sa nimi nedá ovládať, ale samo ich ovláda.

Zaľúbenie a neľúbosť, žiadostivosť a odpor patria vlastnej duši človeka, povinnosť je všetkým zaľúbeniam a neľúbostiam nadradená. Môže byť pre človeka tak cenná, že pre ňu obetuje svoj vlastný život.

A človek dosiahol vnútorne o to vyšší stupeň, čím viac svoje sklony, svoje zaľúbenia a neľúbosti zušľachtil v tom smere, že bez nútenia, bez toho, aby sa museli podrobovať, plnia samy zo seba poznanú povinnosť. Mravné dobro má rovnako ako pravda samo o sebe svoju večnú hodnotu.